Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài Kinh: Kinh Chuyển Pháp Luân Phần Vô Minh – Minh

Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai.
Rồi các Tỷ-kheo đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Tỷ-kheo ngồi xuống một bên.
Ngồi một bên, một Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
– “Vô minh, vô minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Và cho đến như thế nào là đi đến vô minh (avijjàgato)?
– Này Tỷ-kheo, chính là không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ biết Khổ diệt, không rõ biết Con Đường đưa đến Khổ diệt. Này Tỷ-kheo, đấy gọi là vô minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh.
Do vậy, này các Tỷ-kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ”; một cố gắng cần phải làm để rõ biết: Đây là Khổ tập; một cố gắng cần phải làm để rõ biết: Đây là Khổ diệt; một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”.
Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
– “Minh, minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, thế nào là minh? Và cho đến như thế nào là đi đến minh?
– Này Tỷ-kheo, chính là rõ biết Khổ, rõ biết Khổ tập, rõ biết Khổ diệt, rõ biết Con Đường đưa đến Khổ diệt. Này Tỷ-kheo, đấy gọi là minh. Cho đến như vậy là đi đến minh.
Do vậy, này các Tỷ-kheo, một sự cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ”; một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ tập”; một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ diệt”; một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt”.
Đức Thế Tôn giảng xong, chư vị Tỳ Kheo hoan hỷ phụng hành đảnh lễ rồi lui ra.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(Trích soạn: Tương Ưng Bộ Kinh Pali, quyển V. § 17. VII. Vô Minh – Minh (S.v,429))

3.053 lượt xem
18/07/2021

Bình luận (1)

  1. N
    N

    Nguyễn Thanh Tuyên

    21/07/2021

    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. con xin tri ân công đức Cô cn ạ