Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Điềm Lành Tối Thượng [Dành cho đạo tràng làm phận sự, người mất là nhân dân, Phật tử không thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng]

Bài kinh: Điềm lành tối thượng

(Mangala Sutta)

Chính tôi được nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn trú tại nước Xá Vệ (Sàvatthi), ở tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika). Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ xong liền đứng sang một bên cung kính bạch Đức Thế Tôn với bài kệ:

Nhiều Thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Để sống đời an lạc,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng.

Đức Thế Tôn dạy rằng:

 1. Không thân cận kẻ ngu,
  Nên gần gũi bậc Trí,
  Tôn kính người Hiền Thiện,
  Là điềm lành tối thượng.
 2. Sống trong môi trường tốt,
  Để tạo tác nhân lành,
  Chân chính hướng thiện tâm,
  Là điềm lành tối thượng.
 3. Lắng nghe siêng học hỏi,
  Chăm chỉ huấn luyện nghề,
  Nói những lời chân thật,
  Là điềm lành tối thượng.
 4. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
  Yêu thương gia đình mình,
  Làm những nghề lành thiện,
  Là điềm lành tối thượng.
 5. Bố thí, làm việc thiện,
  Săn sóc tới bà con,
  Không làm các việc ác,
  Là điềm lành tối thượng.
 6. Chấm dứt các tội lỗi,
  Không đam mê nghiện ngập,
  Tinh cần làm việc tốt,
  Là điềm lành tối thượng.
 7. Luôn khiêm cung lễ độ,
  Biết đủ và biết ơn,
  Luôn nghe giảng Chính Pháp,
  Là điềm lành tối thượng.
 8. Kiên nhẫn để phục thiện,
  Thường đến gặp chư Tăng,
  Đàm luận và thỉnh Pháp,
  Là điềm lành tối thượng.
 9. Mong cầu tăng trí tuệ:
  Khổ này do nhân gì?
  Cách diệt khổ ra sao?
  Tìm hiểu Tứ Thánh Đế,
  Là điềm lành tối thượng.
 10. Khi xúc chạm việc đời,
  Do được hiểu, không sầu,
  An nhiên, không phiền não,
  Là điềm lành tối thượng.

Đức Thế Tôn lại dạy:
Ai sống được như thế,
Không chỗ nào thất bại,
Đến đâu cũng an lành,
Luôn luôn được hạnh phúc.
Vị Thiên tử nghe xong,
Đảnh lễ Đức Thế Tôn
Và hoan hỉ phụng hành.

VĂN KHAI THỊ
(ngồi, chủ sám đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài, con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh cho vong linh nghe, con thỉnh các Ngài độ cho chúng vong linh và các chúng trong pháp hội này, được giác ngộ. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi vong linh (tên)…, cùng các vong linh, trong bài kinh trên, nói về một vị trời hỏi Đức Phật về các điềm báo như thế nào, thì biết được sẽ đem đến cho chúng sinh điều tốt đẹp hạnh phúc. Đức Phật đã trả lời về mười một điềm báo, mà chúng sinh có thể tự quán sát được ở nội tâm, suy nghĩ và hành động của chính mình. Đức Phật còn chỉ dạy cho chúng sinh, tự mình có thể chủ động tạo ra các điềm lành đó, để được hạnh phúc, an vui.

Nên vong linh (tên)…, cùng các vong linh, hãy thân cận bậc có trí, là Phật Pháp Tăng Tam Bảo, để lắng nghe, học hỏi nhớ rõ và chăm chỉ thực hành, thì vong linh sẽ có quả phúc lớn, lợi ích lớn.

Vong linh (tên)…, cùng các vong linh, hãy thọ nhận phần phước mà gia đình tạo dựng từ nơi chư Tăng chùa Ba Vàng, để tăng thêm duyên lành nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo, để sớm được lợi ích hạnh phúc an vui và có thể còn làm lợi ích cho chúng sinh, trong nhiều đời nhiều kiếp về sau.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
(Chủ sám đọc tiếp hướng dẫn của nghi thức)

9 lượt xem
02/10/2020

Bình luận