Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Chuyện tiểu chủ ngân khố [Dùng cho đạo tràng đi làm phận sự đám ma – người mất là Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng]

(Chuyển thể văn xuôi)

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Trúc Lâm. Ở Ba-la-nại có gia chủ Tiểu chủ ngân khố là người không có lòng tin, không mộ đạo, keo kiệt, không bố thí và khinh thường các thiện sự công đức. Lúc từ trần vị ấy tái sanh giữa loài ngạ quỷ. Bấy giờ, con gái vị ấy là A-nu-la (Anulà) đang sống tại nhà chồng ở An-da-ka-vin-da (Andhakavinda). Nàng mong muốn cúng dường các Bà La Môn để lấy phước đức cho cha, nên đã chuẩn bị cơm và các thực phẩm khác làm lễ vật. Khi ngạ quỷ biết tin này, lòng đầy hy vọng liền bay qua không gian hướng về nơi kia và đến Vương Xá.

Thời ấy vua A Xà Thế theo sự xúi giục của Đề Bà Đạt Đa, đã giết hại phụ vương. Vì lòng hối hận giày vò và gặp cơn ác mộng, nhà vua không ngủ được. Trong lúc đang đi dạo quanh quẩn trên thượng lầu, nhà vua thấy ngạ quỷ kia đang bay qua không gian, liền hỏi:

Ngươi là vị khổ hạnh trần truồng, gầy guộc, ban đêm vượt dặm đường. Vì lý do gì, cho trẫm biết, trẫm ban ngươi mọi vật giàu sang.

Ngạ quỷ đáp:
Thành Ba La Nại tiếng vang lừng, nơi ấy ta là một phú ông, không bố thí và ham hưởng lạc, vì ta làm các việc ác như thế, nên sau khi chết ta bị đọa làm ngạ quỷ. Sự đói khổ làm ta kiệt quệ dần, thân thể ta đau như bị kim châm. Vì thế nên ta phải đi đến bà con để kiếm ăn, song những kẻ thân nhân, vẫn không tin tưởng chuyện ta bị đọa làm ngạ quỷ, họ cho rằng, ta là người nhiều ân đức, sau khi chết đã sinh về cõi người.

Con gái ta thường nói với ta: “Con mong dâng cúng các Bà La Môn”, mong muốn cho người cha, được hưởng phúc, được no đủ. Ta đi dự tiệc, ta nói: ‘‘Ta sắp được mời ăn thịnh soạn, tại nơi kia ở An-da-ka (Andhaka)’’.

Vua truyền: “Ngươi đến đó, khi đã nhận xong phần, ngươi trở lại đây, Trẫm muốn ban ngươi nhiều phước lộc, nếu nhà ngươi được hết khổ, hãy trình cho Trẫm biết, sau khi nghe, Trẫm sẽ được tín tâm”.

“Mong vậy”, quỷ vừa mới nói ra, liền bay đi đến phố An-da (Andha). Ở An-da, các Bà La Môn được hưởng đồ dâng cúng của người con gái, nhưng hội chúng Bà La Môn, đã không sinh được ra công đức phúc báu, để hồi hướng cho ngạ quỷ, nên ngạ quỷ không được lợi ích, vẫn chịu khổ đói như cũ. Sau đó ngạ quỷ về thành Vương Xá ấy, một lần nữa yết kiến nhà vua.

Khi vua nhìn ngạ quỷ quay về, vua liền bảo: “Nay ta phải cúng gì? Hãy nói thế nào là cách thức, khiến ngươi hưởng lạc thú tràn trề?”

Ngạ quỷ đáp: “Phục vụ Tỷ-kheo với Phật Đà, thức ăn, đồ uống, áo cà-sa, cúng dường lấy phước cho ta hưởng, Ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà”.

Tức thì vua bước xuống hoàng cung, dâng lễ tự tay đến chúng Tăng, trình đức Như Lai về việc ấy, rồi đem công đức tặng vong nhân. Chói lòa ánh sáng, được tôn vinh, trước mặt quân vương, quỷ hiện hình: “Ta đã trở thành thần đại lực, không người nào sánh kịp uy danh. Hãy nhìn ta hưởng đại vinh quang, do Đại Vương vừa mới phát ban, khi đã cúng Tăng-già đại lễ, từ đây ta được mãi hân hoan, vì có biết bao nhiêu phước lộc, ta đầy hỷ lạc, hỡi quân vương”.

(hết bài kinh)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Văn khai thị:
(ngồi, chủ sám đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài, con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho linh thức Phật tử (tên)… nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho linh thức Phật tử, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi linh thức Phật tử (tên)…, trong bài kinh trên, nói về ông tiểu chủ ngân khố, khi sống trên đời, vì có tiền của, ham hưởng dục lạc, làm nhiều việc ác, không tạo công đức bố thí, cúng dường. Sau khi chết, vì không có phúc phần dự trữ, nên ông bị đọa làm vong linh ngạ quỷ, phải chịu quả báo đói khát đau đớn. Vì khổ như vậy, nên ông thường đến bà con thân quyến, để mong được giúp đỡ. Nhưng do họ có tà kiến, họ cho rằng, sau khi con người chết đi, sẽ lại được sinh trở lại làm người, ở đâu đó trong chốn nhân gian này, nên họ chẳng để ý đến việc cứu giúp ông.

Ông có người con gái có đức tin, nghĩ rằng do hành nghiệp ác của ông, nên sau khi chết, ông có thể sinh làm vong linh ngạ quỷ, có thể phải chịu khổ, nên con gái ông đã sắm sửa đồ ăn, vật dụng cúng dường, đến cho các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn, để mong các Bà La Môn, sau khi thọ nhận sự cúng dường sẽ hồi hướng phúc báu đến cho ông, để ông được siêu sinh, được an lành hạnh phúc. Nghĩ như vậy, người con gái đã sắm sửa đồ dùng vật thực, dâng cúng dường, các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn và khấn mời ông đến đó, để nhận phần phúc, do các Bà La Môn hồi hướng. Nhưng do các thầy Bà La Môn, tu tà kiến, không sinh được công đức phước báu, để cứu các vong linh ngạ quỷ, nên khi các thầy Bà La Môn hồi hướng, ông chẳng nhận được gì. Sau đó ông đã được vua A Xà Thế thiết lễ cúng dường tứ sự, cho Đức Phật và tập thể chư Tăng, tu tập trai giới phạm hạnh và hồi hướng phúc báu đó đến cho ông. Nhờ công đức tu hành cao quý của Đức Phật và chư Tăng, mà phúc báu đã phát sinh đến cho ông và ông đã thoát kiếp ngạ quỷ đói, được trở thành một vị thần đầy oai lực, được sống sung túc.

Bạch thỉnh linh thức Phật tử, khi còn mang thân người, linh thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Linh thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề. Linh thức đã tự mình, tạo lập được công đức phước báu, tự mình cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo và tu tập, cùng làm rất nhiều các công đức thiện lành Ba-la-mật, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Với tất cả các công đức, mà linh thức Phật tử đã tạo lập đó, linh thức Phật tử sẽ được phúc quả lớn, an lành hạnh phúc. Hiện nay, người thân của linh thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho linh thức Phật tử. Vậy linh thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh linh thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa, của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đến cho linh thức Phật tử, nguyện mong linh thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Đọc tiếp hướng dẫn của nghi thức)

174 lượt xem
29/09/2020

Bình luận

Bình luận của bạn