Bài 14: Ba trong mười pháp không thể thiếu để đắc quả Tu đà hoàn | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 14: Ba trong mười pháp không thể thiếu để đắc quả Tu đà hoàn |…

Người xuất gia thực hành Pháp của người xuất gia hướng tới mục đích giải thoát khỏi luân hồi sinh

Chi tiết
Bài 13: Thiền hành: Diệt trừ "tâm chấp thiện" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 13: Thiền hành: Diệt trừ “tâm chấp thiện” | Tu tập tại rừng lần 2

Làm việc thiện nhưng không đúng lúc, đúng chỗ rất dễ khiến Phật tử chúng ta rơi vào tâm chấp

Chi tiết
Bài 12: Phật tử nên "cầm cờ tiên phong" trong giao tiếp | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 12: Phật tử nên “cầm cờ tiên phong” trong giao tiếp | Tu tập tại…

Trong các mối quan hệ gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp,… nhiều Phật tử vì không được sự

Chi tiết
Bài 10: Thiền hành: Khởi tưởng "đi chân đất giống chư Tăng" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 10: Thiền hành: Khởi tưởng “đi chân đất giống chư Tăng” | Tu tập tại…

Khi đi thiền hành, không ít Phật tử nghĩ đến hình ảnh chư Tăng “đầu trần chân đất” tu tập

Chi tiết
Bài 9: Tu "đức tôn trọng" từ việc nhỏ trong đạo tràng | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 9: Tu “đức tôn trọng” từ việc nhỏ trong đạo tràng | Tu tập tại…

Trong bất cứ một tổ chức nào ở xã hội cũng như ở trong đạo, sự cung kính đối với

Chi tiết
Bài 7: Buông bỏ chấp thủ trong phận sự được "tăng thượng duyên" tu giải thoát |Tu tập tại rừng lần 2

Bài 7: Buông bỏ chấp thủ trong phận sự được “tăng thượng duyên” tu giải thoát…

Muốn có được sự lục hòa vững bền trong một tập thể thì bản thân mỗi thành viên chúng ta

Chi tiết
Bài 6: Buông bỏ "gia duyên" hướng tới "duyên tu" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 6: Buông bỏ “gia duyên” hướng tới “duyên tu” | Tu tập tại rừng lần…

Người sống ở tại gia phần lớn bị gia duyên ràng buộc từ vợ chồng, con cái, công việc,… đến

Chi tiết
Bài 5: Người tu Phật không thể thiếu giáo Pháp và "duyên" thực hành Pháp | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 5: Người tu Phật không thể thiếu giáo Pháp và “duyên” thực hành Pháp |…

Trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Ngài đã dạy đệ tử Phật phải lấy chính Pháp làm ngọn đèn

Chi tiết
Bài 3: Ngồi thiền đề mục trú tâm từ bi | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 3: Ngồi thiền đề mục trú tâm từ bi | Tu tập tại rừng lần…

Khi chúng ta thiền quán sẽ thấy được những tâm bất thiện của mình và khi đoạn trừ những tâm

Chi tiết
Bài 2: Hành thiền trừ tâm phóng dật | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 2: Hành thiền trừ tâm phóng dật | Tu tập tại rừng lần 2

Vạn vật trong pháp giới này đều vô thường, biến hoại. Tâm của con người chúng ta cũng vậy, đều

Chi tiết
Bài 1: Cách trú tâm từ bi kéo dài giáo Pháp Phật | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 1: Cách trú tâm từ bi kéo dài giáo Pháp Phật | Tu tập tại…

Mỗi mỗi Phật tử chúng ta khi tu tập tại chùa Ba Vàng, được thực hành Pháp dưới sự giáo

Chi tiết
Bài 11: Ngồi thiền vọng tưởng "bứt cọng cỏ" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 11: Ngồi thiền vọng tưởng “bứt cọng cỏ” | Tu tập tại rừng lần 2

Trong các mối quan hệ gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp,… nhiều Phật tử vì không được sự

Chi tiết