Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài cúng phóng sinh (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Lời Dẫn
“Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn”. – Đây là lời dạy trong kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức.
Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn và được thêm thọ mạng. Hơn nữa, việc phóng sinh cũng giúp chúng ta trưởng dưỡng tâm từ bi, nuôi lớn tâm yêu thương.
Để cúng phóng sinh đúng Pháp và đạt được lợi ích, kính mời quý đạo hữu cùng tham khảo Bài cúng phóng sinh dưới đây.

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài cúng phóng sinh (Dành cho Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Xem thêm (ấn vào tên bài)

>> Bài cúng phóng sinh

>> Tổng hợp các nghi thức cúng lễ

A. Hướng Dẫn

I. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

Chương trình dành cho đối tượng: Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Giải thích:
Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý: Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình, người đứng ra làm chủ sự nghi lễ là đối tượng nào thì sẽ dùng nghi thức dành cho đối tượng đó.
Ví dụ: Trong gia đình bố mẹ là đối tượng nhân dân nhưng con là đối tượng đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, con đứng ra làm nghi lễ thì thực hành nghi lễ dành cho đối tượng là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.

II. Mục Đích

– Tu tâm từ bi, thương tưởng chúng sinh sắp bị mất mạng, trong cõi súc sinh.
– Kết duyên cho chúng sinh trong cõi súc sinh với Phật Pháp.
– Kết duyên cho chúng sinh với pháp lục hòa mà Phật tử đang chân thật thực hành.
– Tăng thêm phúc báu, hồi hướng cho các sự việc thiện hiện tại của gia đình, được chuyển hóa, sớm được như mong cầu.
– Cầu hạnh phúc cho gia đình tín chủ, lợi ích chúng sinh.

III. Cách Thức Thực Hiện Phóng Sinh

(đọc kỹ nghi thức này trước khi thực hành)

+ Nghi thức này dành cho 2 trường hợp sau:
– Trường hợp 1. Mua con vật, làm lễ ngay tại chỗ phóng sinh: làm theo nghi lễ này, rồi thả luôn.
– Trường hợp 2. Mua con vật, mang về làm lễ tại nhà: làm theo nghi lễ này, khi thả phóng sinh đọc mục 7.

+ Để con vật dưới đất, phía trước mặt, không cần thắp hương, chắp tay hướng lên hư không khấn bạch.

B. Nghi Thức

1. Bạch Phật

(Chắp tay, để các con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ)

Phóng sinh

Chắp tay, để các con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ (ảnh minh họa)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Con/chúng con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con/chúng con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Con/chúng con xin đại diện cho toàn thể gia đình hiện đang ở tại:… Con/chúng con mua mạng những chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng. Từ sự chân thật thực hành pháp lục hòa tại câu lạc bộ Cúc Vàng, con/chúng con xin tụng đọc tam quy ngũ giới, sáu pháp hòa kính và công hạnh Bồ Đề, xin hướng nguyện cho tất cả chúng sinh đây được kết duyên với Pháp Phật. Con/chúng con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. (1 chuông. 1 vái)

2. Tụng Tam Quy, Ngũ Giới Và Sáu Pháp Hòa Kính

a) Tụng tam quy

Đệ tử con/chúng con xin giữ trọn niệm quy y Tam Bảo.
Con/chúng con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông. 1 vái)
– Quy y Phật: Con/chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của con/chúng con.
– Quy y Pháp: Con/chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra.
– Quy y Tăng: Con/chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai.

* Quy y Phật rồi, con/chúng con không kính trọng tu theo Trời, thần, quỷ, vật.
* Quy y Pháp rồi, con/chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo.
* Quy y Tăng rồi, con/chúng con không kính trọng, làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông. 1 vái)

b) Tụng ngũ giới

Đệ tử con/chúng con xin cố gắng giữ gìn năm giới.
Con/chúng con nguyện trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là con/chúng con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, con/chúng con cũng không nhẫn tâm giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông. 1 vái)

Con/chúng con nguyện trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là con/chúng con thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giựt lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông. 1 vái)

Con/chúng con nguyện trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là con/chúng con chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. (1 chuông. 1 vái)

Con/chúng con nguyện xin học tu để giữ giới không nói dối. Nghĩa là con/chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông. 1 vái)

Con/chúng con nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là con/chúng con không uống các thứ rượu, khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông. 1 vái)

Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến con/chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt, để có nhiều lợi ích trong đời này và đời sau. (1 chuông. 1 vái)

c) Tụng sáu pháp hòa kính

Đệ tử con/chúng con xin được cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập sáu pháp hòa kính. (1 chuông. 1 vái) 
Một là: Thân hòa cộng trụ: khi cùng nhau tu tập làm phận sự tại chùa, tại câu lạc bộ, tại đạo tràng, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. (1 chuông. 1 vái) 
Hai là: Khẩu hòa vô tránh: khi giao tiếp chỉ bảo lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. (1 chuông. 1 vái) 
Ba là: Ý hòa đồng sự: Khi cùng nhau làm phận sự, lúc nào cũng tôn trọng và ái kính ý kiến người khác, nếu tư tưởng ý kiến đó là đúng, còn nếu không thì hãy cùng nhau bàn bạc cho ra lẽ và vui vẻ chấp nhận. (1 chuông. 1 vái) 
Bốn là: Giới hòa đồng tu: Sách tấn nhau theo 5 giới và 8 giới. Biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau theo 5 giới và 8 giới bát quan trai, để cùng nhau tiến đạo. (1 chuông. 1 vái) 
Năm là: Kiến hòa đồng giải: Kiến giải có được về chân lý tứ đế, hay lý đạo đã thông hiểu, xin chia sẻ cùng mọi người, cùng nhau tu tập. Kiến giải về nhân quả, khổ vô thường vô ngã, cùng sách tấn nhau buông bỏ tham ái, diệt trừ dần các phiền não, khổ đau hướng tới giải thoát luân hồi sinh tử. (1 chuông. 1 vái) 
Sáu là: Lợi hòa đồng quân: Khi làm phận sự, cùng hưởng các đồ ăn thức uống, cùng quan tâm chăm sóc nhau, một cách bình đẳng một cách hợp pháp, có nghĩa là bình đẳng trong đồng đẳng. (1 chuông. 1 vái) 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

3. Phát Nguyện Bồ Đề

(Chắp tay đọc)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (3 chuông. 1 vái)

4. Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con cũng xin được kết duyên pháp lữ với các chúng sinh này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo Pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, mà con/chúng con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con/chúng con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà con/chúng con và gia đình đã gây tạo. Con/chúng con xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con, tăng trưởng phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng cho cha, mẹ cùng các thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng được kéo dài, đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con, gia hộ cho con/chúng con cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con/chúng con.

Nếu muốn hồi hướng cho vong linh nào thì bạch: Con/chúng con xin hồi hướng cho vong linh (đọc vong linh)…, mong nguyện (các) vong linh được tăng phước tăng duyên nương tựa Tam Bảo, tu tập sáu Pháp hòa kính, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tích tập các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (1 chuông. 1 vái)

5. Hồi Hướng

(Tùy duyên có hoặc không dùng pháp khí)

Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

6. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 vái)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 vái)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 vái)

7. Khi Thả Phóng Sinh Thì Đọc

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình con/chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho…; tuần thất cho:…), con/chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này con/chúng con đi thả chúng. Con/chúng con xin chư Phật gia trì, cho con/chúng con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng. (1 vái)
Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề:

“PHÁT TÂM BỒ ĐỀ,
HỘ TRÌ TAM BẢO,
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP,
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.(1 vái)

HẾT

6.779 lượt xem
01/03/2021

Bình luận (1)

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Hiền

    19/06/2021

    Con xin tri ân công đức trên Cô ạ

Xem nhiều nhất trong chuyên mục