Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài cúng phóng sinh (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Quý vị và các bạn có thể tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Bài cúng phóng sinh (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

I. Mục Đích

– Tu tâm từ bi, thương tưởng chúng sinh sắp bị mất mạng, trong cõi súc sinh.
– Kết duyên cho chúng sinh trong cõi súc sinh với Phật Pháp.
– Tăng thêm phúc báu, hồi hướng cho các sự việc thiện hiện tại của gia đình, được chuyển hóa, sớm được như mong cầu.
– Cầu hạnh phúc cho gia đình tín chủ, lợi ích chúng sinh.

II. Hướng Dẫn

– Mua con vật phóng sinh ngay hoặc mang về khấn ở nhà, khi mang thả phóng sinh cũng làm chung theo nghi thức này.
– Để con vật dưới đất, phía trước mặt, không cần thắp hương, chắp tay hướng lên hư không khấn bạch.

III. Nghi Thức

(Chắp tay, để các con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ)

phóng sinh

Chắp tay, để các con vật phía trước, tâm hướng tới chư Phật bạch lễ (ảnh minh họa)


1. Bạch Phật

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật chứng minh cho con/chúng con, đệ tử con tên là… ở tại… Con/chúng con một lòng tôn kính chư Phật, tôn kính giáo Pháp cứu khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền cho nhân thiên. Đệ tử con/chúng con vâng lời Đức Phật dạy, tu tâm từ bi, cứu mạng chúng sinh.

Con/chúng con mua mạng những chúng (kể tên loài)… này, cứu chúng thoát khỏi sự giam cầm trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng, con/chúng con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm thoát được nghiệp làm súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con/chúng con xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể tên loài)… này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối tất cả các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, mà con/chúng con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con/chúng con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà con/chúng con và gia đình đã gây tạo. Con/chúng con xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con, tăng trưởng phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không bị tổn hại đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng cho cha, mẹ cùng các thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng được kéo dài, đầy đủ duyên lành tu theo chính Pháp Phật.

Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con, gia hộ cho con/chúng con cùng các chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con/chúng con.

Nếu muốn hồi hướng cho vong linh nào thì bạch: Con/chúng con xin hồi hướng cho vong linh (đọc vong linh)…, mong nguyện (các) vong linh được về chùa Ba Vàng, nghe học Phật Pháp sớm được giác ngộ giải thoát, kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

2. Hồi Hướng

(Tùy duyên có hoặc không dùng pháp khí)

Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

3. Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ) (3 tiếng chuông, đặt dùi chuông lên miệng chuông để ngắt chuông)

4. Khi Gia Đình Thả Phóng Sinh Thì Đọc
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình con/chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho…; tuần thất cho:…) con/chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này con/chúng con đi thả chúng. Con/chúng con xin chư Phật gia trì, cho con/chúng con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.
Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề: “PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”

Thả xong đọc:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

4.176 lượt xem
13/02/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục