Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài 8 – PHẦN C. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 2 (Quyển Trung)

Hướng dẫn:

Trong lần thứ 2 tu tập 49 ngày thì chia thành 7 tuần và tu tập như sau:
– Trong 1 tuần thì 1 ngày tụng kinh (ngày đầu tiên) và 6 ngày nghe Pháp (6 ngày tiếp theo). Lặp đi, lặp lại cho hết 49 ngày. Riêng ngày thứ 49 thì chuyển nghe Pháp sang tụng kinh.

Tuần thứ nhất

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

Ngày 1

Ngày 2


Ngày 3


Ngày 4


Ngày 5


Ngày 6


Ngày 7

Tuần thứ hai

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

Ngày 1

Ngày 2


Ngày 3


Ngày 4


Ngày 5


Ngày 6


Ngày 7

Tuần thứ ba

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

Ngày 1

Ngày 2


Ngày 3


Ngày 4


Ngày 5


Ngày 6


Ngày 7

Tuần thứ tư

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

Ngày 1

Ngày 2


Ngày 3


Ngày 4


Ngày 5


Ngày 6


Ngày 7

Tuần thứ năm

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

Ngày 1

Ngày 2


Ngày 3


Ngày 4


Ngày 5


Ngày 6


Ngày 7

Tuần thứ sáu

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

Ngày 1

Ngày 2


Ngày 3


Ngày 4


Ngày 5


Ngày 6


Ngày 7

Tuần thứ bảy

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

Ngày 1

Ngày 2


Ngày 3


Ngày 4


Ngày 5


Ngày 6


Ngày 7 (Kết đàn)

(Chú thích: Tuần thứ 7, ngày đầu tụng kinh, từ ngày 2 đến ngày 5: nghe Pháp, ngày 6: tụng kinh kết đàn)

Quý Phật tử và các bạn xem phần D tại (ấn vào tên bài):  Bài 8 – PHẦN D. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 (Quyển Hạ)

1.359 lượt xem
11/08/2020

Bình luận