Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài 8 – Phần B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển Thượng)

Hướng dẫn:

– Trong 3 ngày đầu tiên thì tụng kinh
– Từ ngày tu tập thứ 4 trở đi:
+ Các ngày CHẴN (4, 6, 8, 10, 12, 14….,48) thì nghe pháp.
+ Các ngày LẺ (5, 7, 9, 11, 13, 15…, 49) thì tụng kinh.

(Phật tử ấn vào số ngày để vào bài tu tập)

CHÚ THÍCH
a. Pháp khí:
– Khi cúng khấn, dùng chuông, mõ, khánh hay không dùng đều được.
– Đối với các phần cần đọc nhiều lần và có chuông thì lần cuối sẽ đánh chuông.
Ví dụ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông) (lần cuối đánh 3 chuông)
b. Có hai cách xưng danh khi bạch lễ:
Khi thực hành nghi thức, quý vị và các bạn có thể dùng một trong hai danh xưng dưới đây:
– Cụm từ “chúng con” dùng trong trường hợp người bạch lễ bạch đại diện cho nhiều người tham gia khóa lễ.
Từ “con” dùng trong trường hợp làm lễ một mình.

Ngày 1: Khai đàn


Ngày 2: Tụng kinh


Ngày 3: Tụng kinh


Ngày 4: Nghe Pháp


Ngày 5: Tụng kinh


Ngày 6: Nghe Pháp


Ngày 7: Tụng kinh


Ngày 8: Nghe Pháp


Ngày 9: Tụng kinh


Ngày 10: Nghe Pháp


Ngày 11: Tụng kinh


Ngày 12: Nghe Pháp


Ngày 13: Tụng kinh


Ngày 14: Nghe Pháp


Ngày 15: Tụng kinh


Ngày 16: Nghe Pháp


Ngày 17: Tụng kinh


Ngày 18: Nghe Pháp


Ngày 19: Tụng kinh


Ngày 20: Nghe Pháp


Ngày 21: Tụng kinh


Ngày 22: Nghe Pháp


Ngày 23: Tụng kinh


Ngày 24: Nghe Pháp


Ngày 25: Tụng kinh


Ngày 26: Nghe Pháp


Ngày 27: Tụng kinh


Ngày 28: Nghe Pháp


Ngày 29: Tụng kinh


Ngày 30: Nghe Pháp


Ngày 31: Tụng kinh


Ngày 32: Nghe Pháp


Ngày 33: Tụng kinh


Ngày 34: Nghe Pháp


Ngày 35: Tụng kinh


Ngày 36: Nghe Pháp


Ngày 37: Tụng kinh


Ngày 38: Nghe Pháp


Ngày 39: Tụng kinh


Ngày 40: Nghe Pháp


Ngày 41: Tụng kinh


Ngày 42: Nghe Pháp


Ngày 43: Tụng kinh


Ngày 44: Nghe Pháp


Ngày 45: Tụng kinh


Ngày 46: Nghe Pháp


Ngày 47: Tụng kinh


Ngày 48: Nghe Pháp


Ngày 49: Tụng kinh (Kết đàn)

–HẾT 49 NGÀY LẦN 1–

12.376 lượt xem
12/08/2019

Bình luận