Tác Giả - Ban Quản Trị

Kinh Phổ Môn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Của Bồ Tát Quán Thế Âm Thứ Hai Mươi Lăm Bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý, liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, chắp tay hướng về Đức...

Kinh Tam Bảo

Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư Thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu...